Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego

28 maja obchodzimy Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego.

Stwardnienie rozsiane (SM) to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego. Charakteryzuje się postępującym i/lub nawrotowym przebiegiem związanym z występowaniem rozsianych ognisk demielinizacji.

W Polsce na stwardnienie rozsiane choruje 40 – 60 tys. osób.

Opieka nad chorym na SM jest złożona i często wymaga współpracy neurologa z innymi specjalistami.

Terapia obejmuje:

  • leczenie objawowe, łagodzące objawy choroby;
  • leczenie rzutów choroby, łagodzące ich następstwa;
  • leczenie modyfikujące naturalny przebieg choroby.


Refundacja

Na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych pacjenci ze stwardnieniem rozsianym mogą być leczeni w ramach następujących programów lekowych:

  1. Leczenie stwardnienia rozsianego, w ramach którego finansowany jest:
  • interferon β
  • octan glatirameru
  1. Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu leczenia lekami terapii pierwszego rzutu lub w szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego, w ramach którego finansowany jest:
  • fingolimod
  • natalizumab


Świadczenia gwarantowane

Zgodnie z rekomendacją prezesa AOTMiT w nowelizacji

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

 planowane jest włączenie stwardnienia rozsianego do wykazu chorób, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Dzięki temu pacjenci, którzy spełnią wymagane kryteria kliniczne uwzględniające stopień ciężkości i stan zaawansowania schorzenia, będą mieli dostęp do tych świadczeń.

Obecnie trwają końcowe prace nad dookreśleniem kryteriów kwalifikacji, zgodnych z opinią konsultanta krajowego oraz rekomendacją prezesa AOTMiT.

Rekomendacja nr 27/2015 z dnia 30 marca 2015 r. dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

więcej o SM przeczytasz na:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Stwardnienie_rozsiane

nurse-2019420_1920jpg
źródło ( https://www.gov.pl/web/zdrowie/swiatowy-dzien-stwardnienia-rozsianego )