Refundacja kosztów za leczenie w państwach członkowskich UE/EFTA

Informacje ogólne

W przypadku, gdy polski świadczeniobiorca poniósł koszty rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych podczas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/ EFTA, Narodowy Fundusz Zdrowia może na jego wniosek wystąpić do instytucji miejsca pobytu, w celu ustalenia kwoty refundacji wg stawek stosowanych przez tę instytucję. Należy jednak pamiętać, że w większości państw członkowskich UE/ EFTA ubezpieczony ponosi część kosztów związanych z udzielonymi świadczeniami rzeczowymi i koszty te nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia (tzw. kwota współfinansowania). Co do zasady o refundację może ubiegać się każda osoba, która:

  • skorzystała podczas pobytu ze świadczeń rzeczowych* na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA,
  • posiadała prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
  • opłaciła rachunki wystawione przez zagranicznego świadczeniodawcę.

* Chodzi o świadczenia, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie pobytu, uwzględniając charakter tych świadczeń i przewidywany czas pobytu poza państwem właściwym. W odniesieniu do poniesionych kosztów leczenia planowanego w państwach UE/ EFTA warunkiem ubiegania się o ich refundację jest uprzednie uzyskanie zgody (zezwolenia) na przeprowadzenie leczenia poza państwem właściwym.

W przypadku niektórych państw członkowskich UE/ EFTA o refundację poniesionych kosztów leczenia można wnioskować już w państwie pobytu. Dotyczy to m. in. takich państw jak Belgia, Francja czy Szwajcaria. Jeżeli polski świadczeniobiorca nie wystąpił z prośbą o refundację w państwie pobytu to wniosek o refundację kosztów wraz z załącznikami powinien złożyć we właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania oddziale wojewódzkim NFZ .

Oddział sprawdza, czy osoba składająca wniosek miała prawo do świadczeń zdrowotnych w momencie ich udzielania oraz czy do wniosku dołączone zostały wymagane dokumenty.

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć wszystkie oryginały rachunków dotyczące udzielonych rzeczowych świadczeń zdrowotnych wraz z potwierdzeniem ich zapłaty. W razie braku wymaganych dokumentów, należy liczyć się z odmową ustalenia wysokości refundacji przez instytucję w państwie pobytu, na terenie którego zostały udzielone rzeczowe świadczenia zdrowotne.

Informacje o szczegółach w zakresie obowiązku pokrywania kosztów udzielonych rzeczowych świadczeń zdrowotnych lub zakupu leków obowiązujących w poszczególnych systemach opieki zdrowotnej państw członkowskich UE/ EFTA znajdują się w zakładce wniosek o refundację kosztów w odnośnikach dotyczących poszczególnych państw. Można znaleźć tam również informacje o dokumentach, na podstawie których instytucja w państwie pobytu ustala kwotę refundacji.

Uwaga! W przypadku świadczeniobiorców posiadających formularz E109/S1 lub E121/S1, potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego UE/ EFTA, dla których Polska jest państwem właściwym, zamieszkujących na terenie państwa członkowskiego wymienionego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wykonawczego nr 987/2009 instytucją odpowiedzialną za refundację poniesionych kosztów leczenia planowanego jest instytucja w państwie zamieszkania. W przypadku tych osób oddział wojewódzki Funduszu, jako instytucja właściwa, rozpatruje wyłącznie wnioski o refundację kosztów leczenia nieplanowanego, które zostało udzielone na terenie państwa trzeciego, niebędącego państwem zamieszkania.

W przypadku kosztów leczenia poniesionych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, które nie podlegają refundacji na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego możesz starać się o ich zwrot na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej ustawą o świadczeniach. Może to dotyczyć przypadków, gdy rzeczowe świadczenia zdrowotne zostały udzielone w placówce medycznej działającej poza systemem powszechnym obowiązującym w państwie leczenia lub gdy charakter świadczeń nie został określony przez lekarza jako świadczenia niezbędnie konieczne.

Należy jednak pamiętać, że warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach jest spełnienie określonych w ustawie wymagań w zakresie wniosku o zwrot oraz załączonej dokumentacji stosownie do rodzaju świadczeń, w tym np. posiadania skierowania czy recepty. Szczegóły dotyczące procedury zwrotu zostały opisane w art. 42d ustawy o świadczeniach. Termin na złożenie wniosku o zwrot wynosi 6 miesięcy od daty wystawienia rachunku. Wysokość kwoty zwrotu ustalana jest przez właściwy oddział wojewódzki Funduszu wg stawek obowiązujących w Polsce. Procedurą zwrotu objęte są wyłącznie świadczenia gwarantowane. Więcej na temat zwrotu kosztów realizowanego na podstawie przepisów krajowych znajdziesz na stronie www.kpk.nfz.gov.pl


- Jak przebiega proces refundacji?

- Najważniejsze pojęcja 

- Wniosek o refundację kosztów

- Zasady w poszczególnych krajach

- Najczęściej zadawane pytania

znajdziesz na stronie:

nfz.gov.pl/leczenie-za-granica
(źródło zdjęcia)