Szczególne zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w czasie obowiązywania stanu epidemii

Szczególne zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w czasie
obowiązywania stanu epidemii

1)  Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość
świadczeniobiorcy, na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę
za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon.

2) W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej,
świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do
świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów, teleinformatycznych lub
systemów łączności, w tym przez telefon.

3) Wymóg dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni
roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia nie ma
zastosowania.

4) Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania
w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu epidemii, jednakże nie później niż w dniu
udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego
skierowania.

5) Świadczeniobiorca, który nie zgłosił się na ustalony termin udzielenia świadczenia
opieki zdrowotnej i został z tego powodu skreślony z listy osób oczekujących, podlega
przywróceniu na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się
nastąpiło z powodu siły wyżej. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących,
świadczeniobiorca zgłasza nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia stanu
epidemicznego .

6) Dokument elektroniczny potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
może zawierać oprócz danych w skazanych w przepisach również informację o
poddaniu świadczeniobiorcy kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

7) Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, mogą być
wystawiane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów
łączności.


Podstawa prawna: § 11-12 rozporządzenia RM z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 566)
.


(źródło zdjęcia)