Zamawianie e-recepty na leki stałe


W polu "Lista leków" wprowadź dane według poniższego wzorca:

- Nazwa leku
- Forma leku 
- Ilość opakowań

- W przypadku osób chorujących na cukrzycę lub nadciśnienie (wartość glukozy lub ciśnienie)

Jeśli pacjent posiada konto w IKP (Internetowe Konto Pacjenta), otrzyma on wiadomość SMS z kodem recepty. W innych przypadkach prosimy o dopisanie w polu formularza "Lista leków" dodatkowej informacji o treści:

" PROSZĘ O KOD RECEPTY NA e-Mail lub SMS "

W przypadku nie podania wszystkich wymaganych informacji e-recepta nie zostanie zgłoszona do realizacji

Uwaga - termin realizacji recepty wynosi do 2 dni roboczych

UWAGA

Aby zamówić e-receptę proszę wypełnić wszystkie pola formularza dla wybranej placówki:


1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Opieki Zdrowotnej Psie Pole Sp. z o. o. al. Brucknera 47-49, 51 - 411 Wrocław, e-mail: kontakt@zozpsiepole.pl

2. W ZOZ Psie Pole Sp. z o. o. wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować́ się̨ drogą elektroniczną pod adresem e-mail: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl
Z inspektorem można kontaktować́ się̨ we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

3. Pana/Pani dane przetwarzane będą̨ do celów związanych z wystawieniem recepty i przepisaniem wskazanych leków.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art.9 ust.2 lit. h oraz przepisy sektorowe (Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.13.IV 2018 w sprawie recept) oraz Art.6 ust. 1 lit.a w przypadku adresu e-mail oraz nr telefonu.

5. Pani/Pana dane osobowe dotyczące wniosków na przepisanie leków stałych przechowywane będą̨: do czasu ważności recept, tj. w zależności od wystawionego leku: 7 lub 30 dni lub terminu realizacji recepty: maksymalnie 90 dni.

6. Pana/Pani dane mogą̨ być́ udostępniane wyłącznie:

◄ podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa,

◄ podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności: podmiot świadczący usługę̨ hostingu

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

◄ prawo dostępu do swoich danych, czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz otrzymania ich kopii ◄ prawo do sprostowania-czyli poprawienia danych osobowych, gdy są̨ one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się̨

◄ prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się̨ z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 

◄ prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

◄ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

◄ Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać́, wynikają̨ z przepisów rozporządzenia ogólnego danych osobowych.

◄ Z praw tych może Pan/Pani skorzystać́ składając wniosek w sekretariacie ZOZ Psie Pole Sp. z o. o. lub za pomocą̨ e-mail: kontakt@zozpsiepole.pl

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż̇ przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dn. 27.04.2016 r.

Podanie przez Pana/Panią̨ danych osobowych w zakresie nazwiska, imienia, nr pesel, adresu zamieszkania, nazwy leków, dawki oraz dawkowania jest obligatoryjne w celu realizacji Pana/Pani wniosku o wystawienia recepty. Podanie danych w zakresie nr telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne, dane te jednak ułatwią nam kontakt w przypadku błędów we wniosku.


Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami
 
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami