Regulamin Polityki Prywatności


Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze złożonym zamówieniem na e-Receptę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zamówienia. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Zoz Psie Pole Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy al. Brucknera 47-49,


W związku z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że Administratorem Państwa
danych osobowych jest Zakład Opieki Zdrowotnej Psie Pole Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu przy al. Brücknera 47-49, adres e-mail: kontakt@zozpsiepole.pl, numer telefonu 713253331, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010748 numer NIP: 895-17-50-986, REGON:
932661668 której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Katarzyna Puławska-Dudek, tel. 713253331, e-mail: iod@zozpsiepole.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w
szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa
dokumentacji medycznej oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Podstawę prawną przetwarzania stanowią:
1) art. 9 ust. 2 lit h) Rozporządzenia „przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, (…)
diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej (…) na podstawie prawa państwa członkowskiego (UE)” w powiązaniu z art.
6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze”, które to obowiązki wynikają z:
a) Ustawy o działalności leczniczej,
b) Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
c) Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
d) Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej,
e) Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia,
f) Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
g) Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
2) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;
3) art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub stronę trzecią” np. marketing bezpośredni czy dochodzenie roszczeń;
Państwa dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: osobom wykonującym zawód
medyczny oraz osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych na podstawie
upoważnienia Administratora, organom publicznym działającym na podstawie mających zastosowanie przepisów prawa, innym
podmiotom wykonującym działalność leczniczą w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości leczenia, towarzystwom
ubezpieczeniowym upoważnionym przez pacjenta, podmiotom serwisującym urządzenia Administratora, w których
przetwarzane są dane, podmiotom dostarczającym oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych pacjentów,
podmiotom, którym przekazuje się dokumentację medyczną dla celów archiwizacji i niszczenia, podmiotom świadczącym
Administratorowi wsparcie techniczne i usługi doradcze.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny, zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy
z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego).
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia
przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych wynika w jakim zakresie z
każdego z wymienionych praw można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania
danych osobowych przez Administratora.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi
medycznej.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne
w tym do profilowania.