Strona główna/Pacjent/Zasady zapisów

Zasady zapisów

Zasady zapisów na porady i wizyty z uwzględnieniem świadczeń udzielanych w warunkach domowych

 

 1. Przyjęcie pacjentów odbywa się po ustaleniu terminu przyjęcia z rejestracją medyczną
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego
 3. Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom w terminach z nimi uzgodnionych, przy czym teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej lub w terminie późniejszym niż określony, jeżeli jest to w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym
 4. Godzina wizyty stacjonarnej i teleporady pacjenta zarejestrowanego w danym dniu jest orientacyjna i może ulec przesunięciom
 5. W przypadku rezygnacji pacjenta z oczekiwania, pacjent ma obowiązek poinformowania o rezygnacji celem zwolnienia miejsca dla innego pacjenta
 6. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają realizację świadczenie w ustalonym terminie, pacjent jest informowany o zmianie terminu w każdy dostępny sposób
 7. W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia przyjęcie następuje niezwłocznie
 8. W uzasadnionych przypadkach wizyta lekarska odbywa się domu pacjenta Termin uzgadnia się z lekarzem telefonicznie
 9. Poza kolejnością uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej posiadają
  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
  • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
  • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
  • świadczeniobiorcy do 18 r ż u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017)
  • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
  • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018)
  • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.08.2018)

 

* Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oznacza, że

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
 • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
 • osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia
do góry